• 1.png
  • 2.png
  • 3.png
  • 4.png
  • 5.png
  • 6.png

Страница с информация относно проект по Програма BG 06 „Деца и младежи в риск“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, наречен „Образователна интеграция, здраве и социално развитие“ с Програмен оператор Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ на Министерство на образованието и науката за 75 ОУ „Тодор Каблешков“.


Кандидатстване по Компонент 4

В края на 2013 г. район „Красна поляна“ разработи проект за кандидатстване по Компонент 4 на програма BG 06 „Деца и младежи в риск“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014, наречен „Образователна интеграция, здраве и социално развитие“.

На 21.01.2015 г. бе подписан договор № РД 03-15/21.01.2015 г. между Министъра на образованието и район „Красна поляна“, като бенефициент по проекта. Програмен оператор е Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ към МОН.

Предметът на проекта обхваща преустройство на съществуващо в груб строеж помещение в сградата на 75 ОУ „Тодор Каблешков“ в кв. „Факултета“. Ще бъдат изградени и оборудвани две нови класни стаи за ранна предучилищна подготовка, преустройство и обзавеждане на кухня и столова, в която ще се хранят учениците от 75 ОУ ОУ „Тодор Каблешков“.

След завършване на СМР и оборудване на помещенията ще бъдат обучавани по специална програма и ще се хранят с отпуснатите средства 50 деца на възраст между 4 и 6 г. от района на кв. „Факултета“, които не посещават детска градина.

Допълнително ще бъде осигуряван обяд за 100 деца, навършили 6 години и посещаващи 5-те подготвителни групи на 75 ОУ „Тодор Каблешков“ за периода на обучението им в училище.

Общата стойност на одобрените средства за осъществяване на проекта са в размер на 359 240 евро.

По проекта ще работят двама педагози със специалност „Предучилищна педагогика“, които ще обучават децата по специално разработена за деца билингви образователна програма. Акцент в обучението ще бъде усвояването на българския език, което е предпоставка за доброто усвояване на учебния материал в училище.

За осъществяване на добра връзка между педагози и родители ще работи и един медиатор от ромски произход, който живее в същия квартал и познава родителите и децата, обект на настоящия проект.