• 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 6.png

Страница с информация относно проект по Програма BG 06 „Деца и младежи в риск“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, наречен „Образователна интеграция, здраве и социално развитие“ с Програмен оператор Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ на Министерство на образованието и науката за 75 ОУ „Тодор Каблешков“.


Проектът

Наименование на проект

„Образователна интеграция, здраве и социално развитие”

Бенефициент

Район „Красна поляна” на Столична община
Проектът се изпълнява в 75 ОУ „Тодор Каблешков” в кв. „Факултета на район „Красна поляна”

Номер на Договор за безвъзмездна финансова помощ

№ Д 03-15/21.01.2015 г.

Финансираща програма

Компонент 4 на Програма BG06 „Деца и младежи в риск”, финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014

Бюджет на проекта

Общата стойност на проекта е 359 240 евро

Период на изпълнение на проекта

21.01.2015 – 30.04.2016 г.

Основна цел на проекта

Изграждане на кухня, столова и две класни стаи в сградата на 75 ОУ „Тодор Каблешков”. Създаване на ефективен модел за адекватна предучилищна подготовка на 50 деца от ромската общност в кв. „Факултета” на възраст между 4-6 години.

Специфични цели на проекта

 • Разширяване на мрежата от допълнителни педагогически и социално-психологически услуги за постигане на ранна интеграция на децата
 • Провеждане на допълнителни обучения по български език за доброто му овладяване, като предпоставка за успешно справяне с училищния материал
 • Придобиване на училищни навици на децата чрез интерактивно обучение в мултифункционалните кабинети
 • Формиране на умения за здравословен начин на живот, включващо здравословно хранене на 50 деца от двете групи в новите кабинети и 100 шестгодишни деца от подготвителните групи в подходяща обстановка в новата столова в 75 ОУ „Тодор Каблешков”
 • Работа на терен с ромските родители, осъществявана от ромския медиатор по проекта. Стимулиране на ромските родители за активно включване в образователния процес
 • Съхранение и развитие на културната идентичност на децата чрез организиране на съвместни прояви с другите детски заведения в район „Красна поляна”
 • Консултации с психолог, логопед и профилактични прегледи и спортни занимания на децата

Целева група

50 деца на възраст 4-6 години от ромски произход в кв. „Факултета”, които не посещават детска градина
100 деца на възраст 6 години, които са в подготвителни групи в 75 ОУ
Родителите на децата, обучавани по проекта

Дейности в рамките на проекта

Дейност 1: Формиране на екип и управление на проекта
Дейност 2: Строително–монтажни дейности за преустройство на съществуващо в груб строеж помещение – 2 нови класни стаи, кухня и столова. Оборудване и обзавеждане.
Дейност 3: Създаване на условия за здравословно хранене на 50 деца от ромски произход на възраст 4 -6 години
Дейност 4: Осигуряване на обяд за 100 деца от 5-те подготвителни групи на възраст 6 години в 75 ОУ
Дейност 5: Здравословен начин на живот
Дейност 6: Създаване на ефективен модел за социална и образователна интеграция и билингвично обучение на децата
Дейност 7: Работа с родителите
Дейност 8: Информация и публичност